CD Eckhard Richelshagen Blue Items

Gestaltung der CD “Blue Items” von Pianist Eckhard Richelshagen.

Die CD erscheint 2012 bei Mons Records.